Blog

Thông tin Sở Xây dựng Gia Lai

Thông tin Sở Xây dựng Gia Lai

Địa chỉ: P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000

Thông tin liên hệ:

Sở Xây dựng  tỉnh Gia Lai     Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo – Pleiku – Gia lai
Điện thoại: 0269.3824428
Fax: 0269.3824574
Email: sxd.gialai@gov.vn
Website: sxd.gialai.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng Gia Lai

I. Vị trí, chức năng:

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về các lĩnh vực thuộc ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và theo quy định của pháp luật.
Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai thực hiện theo quy định tại mục II, phần I của Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên. Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Gia Lai.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *